Bibliografia

  • Prim, J. Inicis de la neurocirurgia a Catalunya. Dins Historia de la neurología catalana. Barcelona: Societat Catalana de Neurologia, 2011.
  • Baños JE i Guardiola E. Eponímia mèdica catalana: la Síndrome de Tolosa-Hunt. Annals de Medicina, 1999; 82:280-282.