Obra Publicada

  • Discurs de gràcies del vis-president del Foment Catalanista de Barcelona en Narcis Fuster en la sessió inaugural de 1891 – 92. Barcelona: La Catalana, 1891.
  • Discurs del President D. Narcís Fuster y Domingo llegit en la sessió inaugural del curs de 1893 a 1894. Barcelona 'La Catalana' de Jaume Puigventós, 1893.
  • De las metrorragias discrásicas en la pubertad. Tesi doctoral. Madrid: Manuscrit, 1899.
  • Homes de fets i la medicina desde lo sigle XI al XIX. Actes del Congrés Científic Internacional de Católics. Munich, 1900.