Idioma: Català | Castellano | English | Français traducido por Google translate

Avís legal

Informació legal

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, us informem que el domini www.galeriametges.cat és propietat del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB), Corporació professional de dret públic, amb domicili a Passeig Bonanova, 47, 08017 Barcelona, amb CIF Q 0866001A, inscrits els seus Estatuts en el Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 201 i aprovats per Resolució del Departament de Justícia de 9 de desembre de 2008 (DOGC de 22.12.2008). Podeu trobar més informació visitant el portal www.comb.cat.

A través d'aquest portal www.galeriametges.cat, el COMB ofereix als usuaris poder conèixer els aspectes biogràfics més notables de metges i metgesses catalans traspassats que s'han destacat per la seva activitat professional i han contribuït al progrés del coneixement mèdic i a la millora de la salut.

Així mateix, us informem que en la confecció del portal s'ha prestat especial atenció als seus continguts, amb un profund respecte a la memòria dels metges i metgesses difunts, als drets a l'honor i a la intimitat personal i dels seus hereus i, en aquest sentit, s'ha treballat amb el màxim rigor documental, en col·laboració amb els familiars i persones de referència.

Des del portal, l'usurari pot accedir i conèixer el perfil biogràfic de cadascun dels metges, les seves fotografies i obres publicades. Les fonts bibliogràfiques utilitzades es poden consultar en l'enllaç de Bibliografia i al peu de cada fotografia hi consta la font documental de procedència.


Accés dels usuaris al lloc web

La pàgina web pot ser visitada lliurement pels usuaris a excepció d'aquells llocs que, si escau, puguin restar restringits o siguin de subscripció.

L'usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l'ús del portal té lloc, en tot cas, sota la seva responsabilitat única i exclusiva.

L'usuari ha de respondre dels danys i perjudicis de tota mena que el Web pugui patir com a conseqüència del incompliment de qualsevol obligacions a què queda sotmès per virtut d'aquestes condicions d'ús, o de la llei en relació amb la utilització del portal.

L'usuari es compromet a accedir al portal i utilitzar-lo de conformitat amb la llei, les condicions d'ús, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i amb l'ordre públic. Així mateix, l'usuari s'obliga a no utilitzar el portal amb finalitats il·lícites o il·legals, lesives de drets de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar o inutilitzar el portal o els drets de tercers.


Propietat Intel·lectual i Industrial

El contingut d'aquest lloc web està subjecte a allò que es disposa a la normativa vigent espanyola reguladora de la Propietat Intel•lectual.

Tots els continguts, marques, dissenys, logos, icones, software, noms comercials, noms de domini, i qualsevol altres signes o elements susceptibles de protecció per drets de propietat intel•lectual i industrial, que formen part del Portal són propietat del COMB, o, en tot cas, de tercers que han autoritzat degudament la seva inclusió en aquest Portal i que figuren com autors o titulars d'algun dret.

En cap cas s'entendrà que es concedeix llicència alguna o s'efectua renuncia, transmissió, cessió total o parcial de drets, ni es confereix cap dret, i en especial, d'explotació, reproducció, distribució, transformació o comunicació pública sobre els continguts del Portal sense la prèvia autorització expressa i per escrit del seu propietari.

L'ús indegut del contingut d'aquest lloc web podrà ser considerat una infracció de les normes reguladores del copyright.


Limitació de Responsabilitat

Els continguts d'aquest Portal són de caràcter informatiu. Tot i haver esmerçat tots els esforços per vetllar i contrastar que la informació continguda en el portal sigui veraç i estigui actualitzada, el COMB no es responsabilitza dels errors que puguin existir, ni de l'exactitud o actualització dels continguts, ni per l' interpretació o per l'ús que pugui fer-se de qualsevol d'ells.

El COMB declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora d'aquesta pàgina o del seu control i/o de la que no sigui autor, no sent responsable, en particular, de l'actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés l'usuari a través d'aquesta pàgina web, així com de la seva legalitat i/o idoneïtat.

El COMB no es responsabilitza de cap tipus de dany directament o indirecta relacionat amb l'ús i/o contingut dels enllaços, que pugui incloure en aquesta pàgina. La inclusió d'un enllaç en el Portal no pot mai considerar-se com una recomanació; la decisió d'utilitzar l'enllaç queda subjecte a la voluntat dels usuaris d'accedir-hi. El COMB es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts del web sense prèvia notificació.

Així mateix, el COMB no es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris del lloc web, en no poder garantir la inexistència de virus o altres elements lesius en els seus continguts.


Protecció de dades personals

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la resta de normativa aplicable en la matèria, us informem que les dades personals facilitades per l'Usuari seran incloses en un fitxer de dades de caràcter personal responsabilitat del COMB amb la finalitat de poder completar i publicar el material biogràfic dels metges de la galeria.

Les dades personals facilitades per l'Usuari gaudiran de la protecció adequada, aplicant-les-hi les mesures de seguretat que, de conformitat amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 desembre, pel que s'aprova el Reglament que desenvolupa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, els hi siguin d'aplicació.

Per mitjà de l'acceptació de les presents Condicions, l'Usuari garanteix que les dades i informacions que faciliti son les seves pròpies; en cas contrari, l'Usuari garanteix que disposa del consentiment exprés dels seus titulars per a facilitar-les, amb l'objectiu de que puguin incorporar-se als fitxers que, en cada cas, procedeixi i, en les condicions i les finalitats establertes en les presents Condicions.

El COMB, en tant que responsable del fitxer de dades, garanteix l'exercici dels drets d'accés, rectificació, oposició i cancel•lació de les dades aportades, que podreu exercitar dirigint un escrit a l'empresa de que es tracti, al Passeig Bonanova 47 08017 Barcelona.

Així mateix, us informem que el tractament de les dades personals de les persones difuntes no està sotmès a l'àmbit d'aplicació de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre.


Jurisdicció i Llei Aplicable

Per a la resolució de qualsevol litigi o controvèrsia que pugui sorgir sobre la interpretació o l'aplicació d'aquestes Condicions o, en general, relacionada de manera directa o indirecta amb la utilització dels serveis d'aquest Portal s'aplicarà la Llei Espanyola i es resoldrà davant dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Barcelona.

Prèviament, el COMB i l'usuari s'obliguen a negociar de bona fe per a resoldre el litigi i controvèrsia en el termini d'un mes, a comptar des de la data en que una de les parts notifiqui per escrit a l'altre la seva pretensió, potencialment objecte de litigi.

 

Suggeriments i participació

Aquest espai és obert a les aportacions, rectificacions o ampliacions que el lector vulgui fer-nos.
Les propostes de personatges que es puguin incorporar a la Galeria seran benvingudes.